Politika e privatësisë

Termat e përdorimit

Mirë se keni ardhë në webfaqen “Veq-shqip.al”. Me qasjen në “Veq-shqip.al” dhe përdorimin e përmbajtjes së webfaqes, keni pranuar që të mbani përgjegjësinë ligjore për të ju përmbajtuar këtyre Termave të Përdorimit.

E përgjithshme

Veq-shqip.al mund të përditësojë dhe ndryshojë këto Terma të Përdorimit në çdo kohë, prandaj ju inkurajon që të përcjellni këtë faqe me kujdes dhe në mënyrë të rregullt. Çfarëdo ndryshimi apo plotësimi i këtyreTermave të Përdorimit ndodh pa paralajmërim, dhe vazhdimi i përdorimit të webfaqes Veq-shqip.al nënkupton që përdoruesi mirëkupton dhe pajtohet me këto Terma. Së fundmi, përdoruesi mirëkupton dhe pajtohet me vendimin e Veq-shqip.al për t’ua ndalur apo ndaluar të drejtën e përdorimit të webfaqes “Veq-shqip.al”.

E drejta autoriale

Përmbajtja e webfaqes së Veq-shqip.al përfshijnë “tekstin” (titujt dhe përmbajtjen e artikujve) zgjedhjen, rënditjen dhe dizajnin. Përmbajtja është pronë e Veq-shqip.al dhe mbrohet nga e drejta autoriale (ligji për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta) dhe nga ligje të tjera për këto të drejta.

Përdorimi i përmbajtjes së Veq-shqip.al

Përmbajtja e webfaqes Veq-shqip.al mund të shfrytëzohet për përdorim privat dhe përdorim jo-komercial. Përmbajtja mund të përdoret për qëllime komerciale vetëm në sasi jo të konsiderueshme, dhe vetëm duke mos redaktuar apo modifikuar atë.

Me qasjen në webfaqen Veq-shqip.al, përdoruesi pajtohet që të mos riprodhojë, ritransmetojë, shpërndajë, shfaqë, shes, publikojë apo qarkullojë këtë Përmbajtje tek kushdo. Herëpashere Përmbajtja mund të riprodhohet, përpunohet, shpërndahet apo shfaqet në sasi jo të konsiderueshme për qëllime jo-komerciale dhe komerciale. Kjo nënkupton përdorim sasisë së tekstit që nuk mund të jetë më shumë 1/3 e kopmlet artikullit, dhe kjo kushtëzohet me futjen e këtij teksti në thonjëza dhe me citim të tekstit origjinal dhe burimit e artikullit nga Veq-shqip.al (linku i artikullit). Referenca e qartë duhet të bëhet për “artikullin e webfaqes së Veq-shqip.al”.

Një pjesë e Përmbajtes së webfaqes Veq-shqip.al do të ofrohet nga përdoruesit. Pronar i kësaj Përmbajtjeje është autori/ja i/e saj dhe jo Veq-shqip.al. Ofruesi i Përmbajtjes pajtohet që t’i jep webfaqes Veq-shqip.al një të drejtë dhe licencë të përhershme dhe pa-pagesë për të përdor, riprodhuar, modifikuar, adaptuar, publikuar, përkthyër, shpërndarë, transmetuar, dhe për të transferuar apo për të shitur një Përmbajtje të tillë, dhe të përdor emrin e autorit apo të dhëna të tjera në lidhje me atë Përmbajtje. Vizituesi i webfaqes Veq-shqip.al ka të drejtat e përmenduara më lartë për të përdorur një Përmbajtje të tillë.
Të gjitha kërkesat për përdorim privat, jo-komerciale apo komercial (vetëm në sasi jo të konsiderueshme) duhet të bëhen duke kontaktuar redaksinë e webfaqes Veq-shqip.al, në [email protected].

Webfaqja Veq-shqip.al do t’i përgjigjet mospërmbushjes së këtyre Termave të Përdorimit në gjykatat kompetente në Kosovë dhe duke ju drejtuar Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës.

Disclaimer (Mohimi)

Webfaqja Veq-shqip.al dhe Përmbajtja e saj e interesit të përgjithshëm përbëhet nga fakte, opinione dhe vështrime të personave juridik, institucioneve dhe organizatave. Webfaqja Veq-shqip.al nuk mbështet dhe nuk promovon opinionet dhe vështrimet e tilla. Veq-shqip.al bën përpjekje të vazhdueshme për të siguruar që Përmbajtja në webfaqen e saj të jetë sa më e saktë, e plotë dhe në kohë; megjithatë, Veq-shqip.al nuk bën pretendime, premtime apo garanci lidhur me saktësisë, plotësinë apo përshtatshmërinë kohore në webfaqen e saj, dhe mohon detyrimin ligjor për gabimet apo lëshimet në Përmbajtjen e kësaj webfaqjeje.

Lidhje në webfaqe të treta

Webfaqja Veq-shqip.al mund të përmbajë lidhje për webfaqe të cilët nuk mirëmbahen nga Veq-shqip.al. Përdoruesi i webfaqes Veq-shqip.al pajtohet që Veq-shqip.al nuk është përgjegjës për përmbajtjen apo mirëmbajtjen e webfaqeve të tilla. Gjithashtu, një lidhje në një webfaqe tjetër nuk nënkupton që Veq-shqip.al mbështet përmbajtjen apo mirëmbjatje e asaj webfaqjeje.

Përmbledhje

Këto Tërma të Përdorimit dhe të drejtat dhe obligimet e përdoruesit udhëhiqen dhe qeverisën nga ligjet e Republikës së Kosovës.